آلبوم تعطیلی مسجد خامنه ای در کیلبورن لندن توسط اتحاد ملی ایرانیان

اتحاد ملی رمز پیروزی بر رژیم اشغالگر ایران و

دولت در تبعید خدمتگزار اتحاد ملی و‌ ساماندهی میهنپرستان است.

گام بعدی همه ما براندازی رژیم اشغالگر ایران با اتحاد ملی و میانداری دولت موقت خواهد بود.

بنابراین همین امروز برای پشتیبانی از شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران با ما ارتباطگیری نمایید تا بسان پیگیری ده ساله تعطیلی لانه فساد و پولشویی کیلبورن لندن، با اتحاد ملی رژیم تروریست را برای همیشه خلع قدرت و تعطیل نماییم.

از طرف سخنگو:

بهزاد رضادوست